PRAVIDLA AUKCE „AUKČNÍ LAHVE PRO CENTRUM PARAPLE“

 I. Úvodní ustanovení 

 1. Předmětem aukce „Aukční lahve pro Centrum Paraple“ (dále jen „Aukce“) je 10 unikátních pivních láhví ve vlastnictví spol. Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 453 57 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 227 (dále jen „Plzeňský Prazdroj“), které navrhl designér Michal Froněk ze studia Olgoj Chorchoj a vyrobili je v karlovarské sklárně Moser. Každá z deseti láhví má unikátní zátku od hodinářské manufaktury Bohematic, s čísleným označením lahve na svém vrcholu. Každá z těchto rytin v sobě má speciální barvu, která ve tmě svítí. Díky tomu se od sebe láhve liší. Logo na lahvích a detailech zátek je pozlaceno 24k zlatem. Vyvolávací cena každé lahve bude 1 000 Kč (dále jen „Vyvolávací cena“). 
 2. Organizátorem Aukce je obchodní společnost Internet Mall, a.s., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26204967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8501(dále jen „Organizátor“). 
 3. Licitátorem Aukce je společnost OK dražebník a.s., se sídlem Jiráskova 398, Nové Město, 337 01 Rokycany, IČO: 03634507, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni (dále jen „Licitátor“) v zastoupení prokuristy Ing. Petra Sefziga.
 4. Aukce bude probíhat dne 10. 12. 2020 od 9:00 na aukčním portále, který je provozovaný na internetových stránkách Organizátora, které jsou dostupné pod doménou aukce.mall.tv/pilsner2020 (dále jen „Aukční portál“). 
 5. Cílem Aukce je prodej láhví. Výtěžek společnost Plzeňský Prazdroj věnuje na konto Centrum Paraple, o.p.s., se sídlem Ovčárská 471/1b, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 24727211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. O 746. 
 6. Aukce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která se zaregistruje do aukce na Aukčním portále nejpozději do 10.12. 2020 15:30 a jejíž totožnost bude ověřena ze strany Organizátora formou telefonního hovoru a která je osobou způsobilou k právním jednáním spojeným s uzavřením kupní smlouvy na předmět aukce. Organizátor může odmítnout anebo zrušit účast zájemce o aukci i bez udání důvodů, stejně tak může zrušit i jednotlivé podané nabídky účastníkem.
 7. Účastníkem Aukce je osoba splňující podmínky uvedené v předchozím odstavci, která respektuje pravidla Aukce a která zašle způsobem níže uvedeným svoji cenovou nabídku. 
 8. Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního rozhodnutí v průběhu Aukce měnit její pravidla, popřípadě Aukci v jejím průběhu zrušit. 

II. Průběh Aukce 

 1. Aukce bude zahájena Licitátorem dne 10. 12. 2020 v 9:00 zveřejněním Vyvolávací ceny na Aukčním portále. 
 2. Po zveřejnění Vyvolávací ceny mohou účastníci Aukce posílat Organizátorovi své závazné cenové nabídky převyšující tuto Vyvolávací cenu, a to prostřednictvím Aukčního portálu (dále jen „příhoz“). O pořadí příhozů se stejnou částkou rozhoduje čas jejich doručení. Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat Účastníka na základě údajů uvedených v registračním formuláři aukce.mall.tv/pilsner2020. Organizátor může příhoz účastníka Aukce vyřadit bez udání důvodu, zejména však v souvislosti s podezřením na nepravdivost údajů uvedených při registraci účastníka. Jinak příhoz s označením Účastníka uveřejní na stránkách Aukčního portálu. 
 3. Každý Účastník může v průběhu Aukce zaslat i více příhozů, přičemž platí, že platný a závazný je vždy příhoz nejvyšší. 
 4. Příhozy může Účastník posílat v průběhu dne, kdy Aukce probíhá, a to kdykoliv během trvání Aukce. Ukončení Aukce řeší článek II., odstavec 5. 
 5. Konec Aukce je naplánován na 16:00:00 dne 10. 12. 2019. Jestliže některý z Účastníků přihodí v posledních třech minutách před koncem Aukce, Aukce se automaticky prodlouží o další tři minuty. Když v těchto třech minutách dojde k podání vyššího příhozu kterýmkoliv z účastníků, Aukce se znovu prodlouží o další tři minuty, a to až do doby, kdy poslední nejvyšší příhoz nikdo nepřekoná po dobu tří minut. Teprve potom Licitátor Aukci ukončí a vítězem se stávají účastníci, kteří podali 10 nejvyšších příhozů. Láhve se rozdělí mezi vítězné účastníky Aukce způsobem uvedeným v odstavci 6 níže. 
 6. Vítězný účastník Aukce, který podal nejvyšší příhoz, získá láhev číslo 1, vítězný účastník Aukce, který podal druhý nejvyšší příhoz, získá láhev číslo 2 a tak dále až po vítězného účastníka Aukce, který podal desátý nejvyšší příhoz, který získá láhev číslo 10.

  Čísla láhví se stejnými čísly na vrcholu jejich zátek:
  Aukční láhev č. 1: První z řady spojených originálů
  Aukční láhev č. 2: Druhá z řady spojených originálů
  Aukční láhev č. 3: Třetí z řady spojených originálů
  Aukční láhev č. 4: Čtvrtá z řady spojených originálů
  Aukční láhev č. 5: Pátá z řady spojených originálů
  Aukční láhev č. 6: Šestá z řady spojených originálů
  Aukční láhev č. 7: Sedmá z řady spojených originálů
  Aukční láhev č. 8: Osmá z řady spojených originálů
  Aukční láhev č. 9: Devátá z řady spojených originálů
  Aukční láhev č. 10: Desátá z řady spojených originálů

 7. Organizátor nebo společnost Plzeňský Prazdroj bezodkladně po ukončení Aukce vyzvou 10 vítězných účastníků Aukce k uzavření kupní smlouvy s firmou Plzeňský Prazdroj do 10 dnů od výzvy a zaplacení nabídkové ceny (příhozu) do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy.
 8. V případě, že vítězný účastník Aukce odmítne kupní smlouvu uzavřít, popřípadě nezaplatí cenu ve výši podané nabídky za vydraženou láhev ve lhůtě dle II.7., mohou Organizátor a firma Plzeňský Prazdroj vyzvat dalšího v pořadí k uzavření smlouvy a zaplacení ceny, popřípadě Aukci zrušit. Právo volby přísluší Organizátorovi. 

III. Ochrana osobních údajů

 1. V rámci Aukce zpracováváme následující osobní údaje:
  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a dále přezdívku, kterou si zvolíte při registraci na aukčním portále
  2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa a telefonický kontakt;
  3. údaje o vašem chování na Aukčním portále a také údaje o zařízení, ze kterého si Aukční portál prohlížíte, jako je IP adresa, a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení; informace ohledně zpracování tohoto druhu osobních údajů naleznete na adrese https://www.mall.tv/o-nas/principy-ochrany-soukromi.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem realizace Aukce. V rámci realizace Aukce budeme Vaše osobní údaje zpracovávat zejména za účelem ověření Vaší totožnosti, umožnění přístupu do Aukčního portálu, kontaktování Vás v případě výhry, uzavření kupní smlouvy s Vámi, atd.
 3. Vaše údaje zpracováváme za účelem realizace Aukce jako jejich správce. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů.
 4. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to za účelem realizace Aukce, a to konkrétně
  1. Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 453 57 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 227
  2. OK dražebník a.s., se sídlem Jiráskova 398, Nové Město, 337 01 Rokycany, IČO: 03634507, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn B 2026
 5. Dále Vaše osobní údaje můžeme předávat společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02346826, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 19490, jakožto zpracovateli za účelem ověření Vaší totožnosti.
 6. Dále Vaše osobní údaje můžeme předávat poskytovatelům cloudových služeb a dalším dodavatelům technologií a podpory, jako je Gjirafa Inc. se sídlem Ahmet Krasniqi st. Veranda C2.7, H-2, Lok. 7, Pristina, Kosovo,Keboola s.r.o. IČO: 28502787, GoodData s.r.o. IČO: 27729095, Microsoft Ireland Operations Ltd., se sídlem One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Ireland v rámci služby SharepointOnline.
 7. Více informací o zpracování osobních údajů a o vašich právech naleznete na adrese https://www.mall.tv/o-nas/principy-ochrany-soukromi.

IV.Zveřejnění pravidel Aukce

Tato pravidla budou po celou dobu trvání Aukce zveřejněna na internetových stránkách Aukčního portálu  aukce.mall.tv/pilsner2020